رتباط باما

تماس با ما

کرمانشاه، میدان فاطمی، ابتدای خیابان بهار، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری

تلفن:  37266069-083

آدرس پست الکترونیکی:

bdrc@kums.ac.ir 

 bdrc_kums@yahoo.com