معرفی مرکز

 مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری فعالیت خود را از 5 اسفند 1397 شروع کرد. باتوجه به اهمیت مرکز برای استان براساس مصوبات جلسه هیات رئیسه دانشگاه مرکز تحقیات بیماری های رفتاری از لحاظ اعتبارات و اختیارات همانند یک مرکز مصوب می باشد.

مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری با 80 متر زیر بنای یکی از مجهزترین مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که از اعضای هیئت علمی گروه ها مختلف دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاه های سطح استان و نهادهای مدیریتی و اجرایی استان بهره می گیرد

با توجه به  بند 1 مصوبات جلسه هیات رئیسه مورخ 2/3/96  (شماره نامه  5860 /104/م  مورخ 21/3/96) با راه اندازی و فعال نمودن مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موافقت بعمل آمد.