دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهشی

حیطه های پژوهشی
1. اپیدمیولوژی
2. تشخیص و اداره بیماری
3. پیشگیری
اولویت های پژوهشی
برآورد گروهای کلیدی در انتقال اچ آی وی/ ایدز
ارزیابی شیوع رفتارهای پر خطر در جامعه جنرال
بررسی تاثیر عملکرد واحدهای کاهش آسیب در کنترل و پیشگیری اچ آی وی( MMT – DIC- مرکز زنان – باشگاه مثبت – باشگاه جوانان – مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و ....)
بررسی آگاهی – نگرش و عملکرد عموم مردم در رابطه با بیماریها اچ آی وی ( CAP) (آیا آموزشهای ارائه شده تاثیر بر رفتار، نگرش و عملکرد مردم داشته است؟)
بررسی عدم تمکین به درمان ARV ، در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری .