دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آئین نامه ها و دستورالعمل ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری‌های رفتاری

 

ماده 1-  به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری‌های رفتاری که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1-    توسعه و بکارگیری شیوه های نوین تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های رفتاری و  HIV/AIDS

2-    فراهم سازی زمینه مناسب جهت برنامه‌ریزی، ظرفیت‌سازی و تولید اطلاعات راهبردی در زمینه اچ آی وی و ایدز

3-    فراهم سازی اطلاعات مناسب و دانش به روز برای مسوولان و کارشناسان برای پاسخگویی صحیح به نیازها ذی‌ربط در حوزه‌های مراقبت، پایش و ارزشیابی اچ آی وی و ایدز.

4-    دستیابی به منابع اطلاعاتی، در جهت بهبود خدمات ارائه شده به بیماران تحت پوشش

5-     انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک در جمعیت های سخت در دسترس و آسیب پذیر

6-     جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه به منظور استفاده بهینه در روشهای خدمات دهی

7-    تربیت نیروی متخصص و کارامد با توانایی علمی کافی و قدرت استفاده از نرم افزارهای مختلف در زمینه بیماری‌های رفتاری و  HIV/AIDS

8-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

9-    تهیه گزارش پژوهش های انجام یافته به سایر ارگانها و کوشش در جلب همکاری آنها

10-                 ترغیب، تشویق و بکار گیری محقیقن علاقمند

  ماده 3- ارکان مرکز

  الف شورای‌عالی مرکز

  ب - رئیس مرکز

    ج شورای پژوهشی مرکز

ماده 4- اعضاء شورای‌عالی مرکز

1-       رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

2-       معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

3-       معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

4-       رئیس مرکز

5-       سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورای‌عالی مرکز

1-       تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-       تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-       بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز، کنگره‌ها، سمینارها و همایش‌ها

4-       بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدود اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-       تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات

6-       پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

7-       تصمیم گیری در مورد انتخاب رئیس مرکز

  تبصره :

1.      مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده6:  اعضای مرکز و وظایف آنان

1- رئیس مرکز: به پیشنهاد شورای عالی مرکز، تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه، هرچهار سال یکبارمنصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است. وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز می باشد.

2- معاون پژوهشی مرکز: به پیشنهاد و تایید رئیس مرکز منصوب و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقات گروه های پژوهشی می باشد.

3- رئیس گروه های پژوهشی: با پیشنهاد معاون پژوهشی، تأیید و ابلاغ رئیس منصوب می گردد.

ماده7: اعضای شورای پژوهشی مرکز

الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز با مدرک ارشد، پزشکی حرفه ای و بالاتر هستند.

 ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 8:  وظایف شورای پژوهشی

1- بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی وگزارش نهایی آنها

2- نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی

3- پیشنهاد و اجرای کنگره ها و سمینارهای مرتبط با فعالیت های مرکز

4- تهیه و انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی مرتبط با اهداف مرکز

5- تعیین و پیشنهاد اولویت های تحقیقاتی

6- بررسی و پیشنهاد ارزشگذاری پژوهش ها و تقدیر از پژوهشگران نمونه

ماده 9- منابع مالی مرکز

  الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

  ب ) کمک و هدایای اشخاص حقوقی و سایر سازمان‌ها

  ج ) اعتبارات دولتی

    د)  جلب بودجه ازطریق سازمان های بین المللی

 

 

اساسنامه فوق در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسد.

 

  با توجه به  بند 1 مصوبات جلسه هیات رئیسه مورخ 2/3/96  (شماره نامه  5860 /104/م  مورخ 21/3/96) با راه اندازی و فعال نمودن مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موافقت بعمل آمد.