دکتر مرادی نظر

 
 
مهدی مرادی نظر
استادیار اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت
پژوهشکده سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سامانه علم سنجی