دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کارگاهها و همایش

عنوان کارگاه: کارگاه خودارزیابی فعالیت های مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

مدرس: سرکار خانوم دکتر نامداری تبار، کارشناس مسئول پایش و ارزیابی اداره ایدز وزارت بهداشت

تاریخ: 1398/10/1