طرحهای مصوب سال 1398 (مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری)

عنوان طرح

مجری/مجریان

کد رهگیری

1

ارزیابی استراتژی های پیشگیری از ایدز در غرب ایران

دکتر مهدی مرادی نظر

980326

2

بررسی علل عدم تمکین به درمان HIV

دکتر زهره رحیمی

980327

3

عوامل موثر بر نتیجه درمان افراد مبتلا به سل در استان کرمانشاه

د. مهدی مرادی نظر، د. مسلم صوفی

980328